Slideshow Image 0 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 18 Slideshow Image 19 Slideshow Image 20 Slideshow Image 21 Slideshow Image 22 Slideshow Image 23 Slideshow Image 24 Slideshow Image 25 Slideshow Image 26

Ludzie Areny 2013

Jacek Leonkiewicz - lekarz weterynarii – z ponad 27 letnim stażem zawodowym na kierowniczych stanowiskach w Inspekcji Weterynaryjnej.

Współpracował z Krajową Izbę Lekarsko – Weterynaryjną, jako jej ekspert do przedakcesyjnych prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie R.P.

Pełnił funkcję Radcy Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie, pracował w międzynarodowej Komisji ds. dostosowania polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej.

Z ramienia GLW pełnił funkcję obserwatora podczas kontroli unijnych inspektorów przeprowadzanych w polskich zakładach przemysłu rolno – spożywczego.

Był głównym koordynatorem rosyjskich kontroli w zakładach spożywczych w Polsce.

Był autorem Raportów o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego kraju, które składane były Prezesowi Rady Ministrów.

Pełnił także funkcję Konsultanta Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. rynków wschodnich.

Obecnie jest Przewodniczącym Komitetu Rady Gospodarki Żywnościowej ds. przeciwdziałania szarej strefie w gospodarce żywnościowej. Pod jego kierownictwem powstał Raport dotyczący szarej strefy, także w branży mięsnej.

Jacek Leonkiewicz jest współautorem podręcznika akademickiego o zarządzaniu jakością, a także autorem ponad 200 publikacji prasowych dotyczących szeroko pojętego obszaru bezpieczeństwa żywności.

Na imprezie "Mięsna Arena" pełni funkcje Eksperta ds. Bezpieczeństwa Mięsa w Polsce w ramach strefy "Mięsna Wszechnica".

Z wykształcenia jest zootechnikiem. Ukończyła Wydział Nauk o Zwierzętach na SGGW ze specjalizacją hodowla bydła.

Od 2008 roku pracuje w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie. Zawodowo zajmuje się jakością handlową przetworów mięsnych i rybnych. Ponadto Wydział w GIJHARS, którym ma przyjemność kierować, realizuje zadania związane z jakością handlową pozostałych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, m. in.: przetworów mlecznych i jaj.

Na imprezie "Mięsna Arena" pełni funkcje Eksperta ds. Bezpieczeństwa Mięsa w Polsce w ramach strefy "Mięsna Wszechnica".

Marcin Nowak – jest absolwentem wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Od 2005 r. związany jest Państwową Inspekcją Sanitarną, a od 6 lat pracuje w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Zawodowo zajmuje się kontrolowaniem obiektów żywienia zbiorowego w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi oraz pełni merytoryczny nadzór nad tematyką materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Mgr inż. Alina Maciąg – jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Akademii Rolniczej w Poznaniu (specjalność: Dietetyka) oraz Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, po którym uzyskała tytuł Asystenta Systemu Zarządzania Jakością. Pracownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

Jej zainteresowania związane są ze zdrowym stylem życia oraz wpływem żywności na stan zdrowia człowieka.

W WSSE Poznaniu zajmuje się m. in. sprawowaniem kontroli nad stanem sanitarno – higienicznym bloków żywienia w obiektach żywienia zbiorowego (szpitale, domy pomocy społecznej, stołówki szkolne, itp.).

Lek. wet. Lesław Szabłoński po ukończeniu studiów w 1979 r. na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, rozpoczął pracę w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Kaliszu-Oddział Terenowy w Krotoszynie. W 1987 r. został zatrudniony na stanowisku Wojewódzkiego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego w Koninie. Jego doświadczenie w pracy administracyjnej zostało zauważone przez zwierzchników, którzy powierzyli mu w latach 1999-2002 funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole.

W międzyczasie doskonaląc swoją wiedzę administracyjną i merytoryczną ukończył w 1988 r. studia podyplomowe ”Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego” zakończone tytułem specjalisty, a następnie w 2003 r. studia podyplomowe „Administracja i epizootiologia weterynaryjna” zdobywając kolejny tytuł specjalisty.

Swoja wiedzę merytoryczną wykorzystał w pełni w trakcie pełnienia funkcji nadzorczych i kierowniczych w Inspekcji Weterynaryjnej w tym szczególnie podczas kierowania nowymi strukturami weterynaryjnymi po przeprowadzonej reformie administracyjnej kraju. Od kwietnia 2002 r. do października 2006 r. powierzono mu stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Podczas kierowania Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu, doprowadził do całkowitej modernizacji laboratorium weterynaryjnego a także wprowadził systemy jakości w diagnostyce weterynaryjnej, stawiając Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu w szeregu najnowocześniejszych jednostek diagnostycznych w kraju.

W listopadzie 2009 r. ponownie został powołany na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Wdrożył System Zarządzania Jakością w działaniach administracyjnych wg. normy ISO 9001:2008 oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Z wielkim zaangażowaniem najpierw w woj. konińskim, następnie w powiecie kolskim a później na terenie całego woj. wielkopolskiego, niejednokrotnie w godzinach poza służbowych wykonywał czynności wynikające nie tylko z nadzoru ale również doradcze przyczyniając się w sposób istotny do przygotowania zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego do akcesji z UE w zakresie dostosowania strukturalnego i proceduralnego. Wraz z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii woj. Wielkopolskiego nadzoruje ponad 4 tyś. zakładów przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego.

TEAM NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Ślósarz – absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Profesor nadzw. w Katedrze Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, prodziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przewodniczący Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, członek Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych.
Specjalista w zakresie hodowli zwierząt i ultradźwiękowej diagnostyki cech użytkowych zwierząt.
Autor ponad 170 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Prof. dr hab. Edward Pospiech – pracownik Instytutu Technologii Mięsa. Jego zainteresowania naukowe są związane z nauką o mięsie, kształtowaniem jego jakości, oceną autentyczności oraz w jak najszerszym wykorzystaniu właściwości prozdrowotnych mięsa. Doświadczania naukowe zdobyte poprzez liczne badania, staże krajowe i zagraniczne. Członek wielu towarzystw naukowych.
Jest zaangażowany we współpracę z przemysłem i stowarzyszeniami promującymi mięso jako źródło cennych wartości odżywczych, a także środek wpływający na stan naszego ducha. Autor i współautor książek i publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Barbara Stefańska
mgr inż. zootechnik
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Stanowisko – doktorantka

Mgr inż. Barbara Stefańska - absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Aktualnie doktorantka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z żywieniem zwierząt przeżuwających, w szczególności wysokowydajnych krów mlecznych w okresie okołoporodowym oraz etiologią i profilaktyką chorób metabolicznych.

Dr inż. Hanna Gajewska-Szczerbal jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu w Instytucie Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Zainteresowania naukowe koncentruje na technologicznych i technicznych aspektach przetwórstwa mięsa.
Jest autorką artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz wielu artykułów popularno-naukowych w czasopismach branżowych.

Dr inż. Anita Spychaj jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
Na wyżej wymienionej Uczelni ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Jakością w Produkcji Żywności. Od 2012 roku posiada tytuł doktora w dziedzinie nauk rolniczych.
Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, w Instytucie Technologii Mięsa, zajmuje się możliwością prowadzenia identyfikacji gatunkowej mięsa w oparciu o analizę wybranych białek oraz genów.

Małgorzata Kasprowicz-Potocka
Dr nauk rolniczych
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Stanowisko - adiunkt

Dr Małgorzata Kasprowicz-Potocka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Swoje zainteresowania koncentruje na roślinach strączkowych i biologicznych metodach ich przetwarzania, głównie poprzez kiełkowanie lub fermentację. Autorka licznych artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz wielu artykułów popularno-naukowych w czasopismach branżowych, uczestniczka konferencji naukowych oraz wykonawca projektów naukowych.

Paweł Stefański
mgr inż. zootechnik
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Stanowisko – doktorant

mgr inż. Paweł Stefański – absolwent Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorant w Katedrze Hodowli Bydła i Produkcji Mleka na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podejmowana działalność naukowo-badawcza związana jest z dobrostanem oraz behawiorem zwierząt, a także promocja hodowli bydła mięsnego w Polsce.

Dr inż. Karolina Szulc – absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej, członek grupy roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych trzody chlewnej przy Instytucie Zootechniki-PIB w Krakowie.

Dr inż. Grażyna Czyżak-Runowska - absolwentka Wydziału Technologii Żywości Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Działalność naukowo-badawcza dotyczy oceny jakości surowców pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mięsa, w zależności od czynników genetycznych i środowiskowych.

Dr hab. inż. Jerzy Stangierski jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydziału Technologii Żywności. W 2010 r. otrzymał tytuł dr hab. nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia, specjalność – technologia i chemia mięsa drobiu i jaj, UP Poznań. Obecnie jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu w Katedrze Zarządzania Jakością Żywności, UP Poznań.
Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą przede wszystkim technologii oraz oceny jakościowej mięsa i przetworów drobiowych.
Dr hab. Jerzy Stangierski jest autorem wielu artykułów w czasopismach branżowych oraz uczestnikiem wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Dr inż. Ryszard Kowalski jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od roku 1996 jest związany z Instytutem Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozpoczął pracę jako asystent, w Zakładzie Technologii Produktów Mięsnych a obecnie pełni w nim funkcję adiunkta. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na podstawie tez pracy: Rola i funkcja preparatów transglutaminazy w kształtowaniu jakości wyrobów mięsnych typu szynka parzona. W swojej działalności naukowej zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z szeroko pojętą technologią mięsa, a wykonane prace naukowe z tego zakresu posiadają charakter poznawczy oraz zastosowawczy. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Dr inż. Ewa Iwańska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2007 roku otrzymała tytuł doktora nauk rolniczych. Obecnie pracuje w Zakładzie Surowców Zwierzęcych Instytutu Technologii Mięsa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zajmuje się procesami biochemicznymi zachodzącymi w tkance mięśniowej, w tym szczególnie glikolizą i proteolizą białek. Jest nauczycielem akademickim i autorką publikacji naukowych.


Gubin 2015 - reportaż

Mięsny Poradnik Kulinarny

W mięsie siła!